Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Inzichten.com

Inzichten.com is in eigendom van Adviesbureau van der Knaap

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Adviesbureau Manuela van der Knaap en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Adviesbureau Manuela van der Knaap heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en voor gevolgen van tekst fouten kan Adviesbureau Manuela van der Knaap geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze Algemene voorwaarden zijn op het laatst bijgewerkt op :

Aanbod & Conformiteit

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden aanvaardt.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Vanwege de vaak natuurlijke materialen garandeert Adviesbureau Manuela van der Knaap echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Mocht er een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoudt Adviesbureau Manuela van der Knaap het recht om de order te annuleren.

Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Adviesbureau Manuela van der Knaap staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Overeenkomst

Adviesbureau Manuela van der Knaap kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u als consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adviesbureau Manuela van der Knaap passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Adviesbureau Manuela van der Knaap onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Adviesbureau Manuela van der Knaap is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Adviesbureau Manuela van der Knaap zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 2. het adres van de vestiging van het bedrijf en mailadres waar de consument met klachten terecht kan;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties. 

Prijs

De prijzen die in de webwinkel getoond worden zijn inclusief BTW. De uiteindelijk tussen Adviesbureau Manuela van der Knaap en u als consument overeengekomen prijs is inclusief btw en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Prijzen zijn onder voorbehoud en onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Prijzen kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

 1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Bestelling

Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Adviesbureau Manuela van der Knaap en u als consument anders is overeengekomen.

Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Adviesbureau Manuela van der Knaap zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar (mede afhankelijk van hoeveel stuks er van een bepaald artikel besteld worden). Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst en hiervoor kan ook een langere levertijd gelden. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal van Adviesbureau Manuela van der Knaap zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van Adviesbureau Manuela van der Knaap. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Adviesbureau Manuela van der Knaap.

Alle door Adviesbureau Manuela van der Knaap geleverde goederen blijven eigendom van Adviesbureau Manuela van der Knaap totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden.

Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de koper opgegeven afleveradres worden aangeboden.

De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. In geen geval van Adviesbureau Manuela van der Knaap aansprakelijk worden gehouden voor niet ontvangen bestellingen als het adres niet juist is opgegeven door de koper. Adviesbureau Manuela van der Knaap vergoed geen verzendkosten indien de koper een onjuist adres heeft doorgegeven of het verzonden pakket weigert of het niet ( tijdig ) afhaalt op het afhaalpunt. Indien de koper in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten van zijn/ haar rekening.

Webinars

Inschrijven voor een webinar of event gebeurt uitsluitend online via de agenda/ ticketverkoop op de website van inzichten.com. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Adviesbureau Manuela van der Knaap bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Daarmee komt de overeenkomst tot stand. Adviesbureau Manuela van der Knaap behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder toelichting te weigeren. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Adviesbureau Manuela van der Knaap heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van het webinar en zal de gevraagde en ongevraagde feed-back van deelnemers gebruiken om de webinars waar nodig te verbeteren. Adviesbureau Manuela van der Knaap behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een webinar geen doorgang te laten vinden. Adviesbureau Manuela van der Knaap zal de deelnemer daarover uiteraard tijdig informeren. Adviesbureau Manuela van der Knaap kan bij het niet functioneren van de online omgeving door niet juist, niet tijdig en/of nalatig handelen van deelnemer ten aanzien van het functioneren van de interne technische huishouding van en bij deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

Als een deelnemer zonder bericht niet aanwezig is bij een ingepland webinar bestaat geen recht op het inhalen van de vervallen webinar.

De deelnemer is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de deelnameprijs of enige andere schadevergoeding, in geval van verlies of diefstal van zijn/haar deelnamebewijs. Een eenmaal verkregen inlog voor de webinar kan niet worden geruild. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.

Indien door omstandigheden een webinar onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Adviesbureau Manuela van der Knaap trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend webinar. Indien dit niet mogelijk is en Adviesbureau Manuela van der Knaap de webinar annuleert zal Adviesbureau Manuela van der Knaap het deelnamegeld restitueren aan de deelnemer. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Adviesbureau Manuela van der Knaap is uitgesloten.

Aan informatie op www.inzichten.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van Adviesbureau Manuela van der Knaap zijn vermeld aangaande webinars of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Adviesbureau Manuela van der Knaap zich het recht voor het webinar programma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen.

Met het geven van de webinars, of het verlenen van overige diensten aanvaardt Adviesbureau Manuela van der Knaap een inspanningsverplichting. Ondanks dat ten aanzien van de inhoud van de door Adviesbureau Manuela van der Knaap geleverde webinar en overige activiteiten de uiterste zorg wordt betracht, kan Adviesbureau Manuela van der Knaap de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Adviesbureau Manuela van der Knaap is op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

De aansprakelijkheid van Adviesbureau Manuela van der Knaap wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de toegangsprijs van het webinar.

Alle door Adviesbureau Manuela van der Knaap in het kader van de webinar aan deelnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, op te nemen en te verspreiden op welke wijze dan ook, online of offline. Het is deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Adviesbureau Manuela van der Knaap verstrekte informatie al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij Adviesbureau Manuela van der Knaap daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Indien Adviesbureau Manuela van der Knaap door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens deelnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Adviesbureau Manuela van der Knaap zal deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht. Duurt de overmacht 10 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft deelnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Adviesbureau Manuela van der Knaap als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Adviesbureau Manuela van der Knaap onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Adviesbureau Manuela van der Knaap kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Workshops/ Kristaldagen en Consulten

Inschrijven voor een Workshop, Kristaldag of Consult of event gebeurt online via de website van inzichten.com, per email of telefonisch. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Adviesbureau Manuela van der Knaap bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Daarmee komt de overeenkomst tot stand. Adviesbureau Manuela van der Knaap behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder toelichting te weigeren. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Adviesbureau Manuela van der Knaap heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de workshops en kristaldagen. Adviesbureau Manuela van der Knaap zal de gevraagde en ongevraagde feed-back van deelnemers gebruiken om de workshops en kristaldagen waar nodig te verbeteren.

Adviesbureau Manuela van der Knaap behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een workshop of Kristaldag geen doorgang te laten vinden. Adviesbureau Manuela van der Knaap zal de deelnemer daarover uiteraard tijdig informeren.

Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Na deze bedenktijd is er niet meer mogelijk te ontbinden. Wanneer de aanvang van de workshop, Kristaldag of consult binnen deze 14- dagen bedenktijd valt, neemt deelnemer afstand van de 14 dagen bedenktijd. De deelnemer stemt hiermee in.

Als een deelnemer zonder bericht niet aanwezig is bij een ingepland workshop, Kristaldag of consult bestaat geen recht op het kosteloos maken van een nieuwe afspraak. Natuurlijk kan het voorkomen dat er sprake is van ziekte of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Er blijft een betaalverplichting. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op donderdag te worden afgezegd. Afspraken op dinsdag dienen uiterlijk op vrijdagmorgen te worden afgezegd. Voor overige afspraken geldt dat als een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd of verplaatst, de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Uitzondering hierop is bij ernstige ziekten en calamiteiten. Adviesbureau Manuela van der Knaap kan een bewijs vragen in de vorm van een verklaring van een arts of anderszins. Annuleringen kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgeven, waarbij de datum en het tijdstip van ontvangst bepalend zijn. Op het moment dat Adviesbureau Manuela van der Knaap ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

Betaling

Betaalwijzen:

 • iDEAL/ Mollie
 • EPS
 • Giropay
 • Bancontact
 • Przelewy24
 • Sofort Banking
 • Overschrijving
 • Betalen bij het afhalen van de bestelling

U als consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Adviesbureau Manuela van der Knaap te melden. In geval van wanbetaling heeft Adviesbureau Manuela van der Knaap behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De betaling dient binnen 14 dagen op de rekening van Adviesbureau Manuela van der Knaap te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de order geannuleerd. 

Veiligheid & Privacy

Adviesbureau Manuela van der Knaap treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.Adviesbureau Manuela van der Knaap bewaart geen creditcard of betalingsgegevens. Al deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het nog aan te geven  betaalplatform via een veilige verbinding.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering of verwijdering van deze gegevens. Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.

Verzending

Nederland en Europese landen

Bij standaardverzending worden verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Vóór het bestelproces afgerond is, kunt u zien wat de verzendkosten bedragen. De zending wordt dan over het algemeen binnen 5 werkdagen na betaling geleverd, m.u.v. wanneer een product aangeschaft wordt met een consult, dan is de leveringsdatum de datum van consult. Het is ook mogelijk om op afspraak de artikelen in Lisse te komen ophalen in overleg. Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat. Dit staat dan bij het product vermeld.

Klachten & Vragen

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

 • Telefonisch: 0252 521882 of 06-24244789, te bereiken tijdens kantooruren 8:30-17:00 uur;
 • Schriftelijk per post: Adviesbureau Manuela van der Knaap, Heereweg 447, 2161 DB Lisse;
 • De Algemene voorwaarden van Adviesbureau Manuela van der Knaap zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen hebt u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen eigen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij u vóór het verstrijken ervan uw herroepingsrecht uitoefent. Hiervoor moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Uitzonderingen retourneren/ uitsluiting van het herroepingsrecht:

De zichttermijn van 14 dagen geldt niet voor artikelen die op verzoek gepersonaliseerd ( afgestemd op de persoon), op verzoek geopend en geactiveerd zijn of op maat worden gemaakt, speciaal voor u besteld zijn, Oorbellen ( hygiene product ), artikelen die gebruikt of gedragen zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, hierbij is het koopcontract meteen bindend.  Wanneer specifieke mineralen/edelstenen die ondersteunend werken/zijn aangekocht worden ten behoeve van de door Adviesbureau Manuela van der Knaap georganiseerde webinars is de uiterste datum voor terugzending een dag voor het dan geldende webinar, ook al valt deze datum binnen of ver binnen de zichttermijn van 14 dagen. De dag van het webinar is het koopcontract bindend.

Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen 14 dagen worden teruggezonden. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het terugzenden van zijn /haar pakket. Problemen ontstaan met de retourverzending, bij of door de post, komen voor de verantwoording van de koper.

Adviesbureau Manuela van der knaap besteedt veel aandacht en zorg aan de verwerking en het verzenden van de bestelling. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en je een artikel ontvangt dat niet juist is en je een klacht hebt. Neem in dat geval binnen 2 dagen contact op via info@inzichten.nl.

Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen 14 dagen terug betaald. Indien de gehele of een deel van de bestelling wordt geretourneerd zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald. Bij ruilingen zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Garantie en aansprakelijkheid

Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zal de fabrikant/ leverancier naar zijn keuze om te vervangen of te vergoeden verzocht worden, zonder dat Adviesbureau Manuela van der Knaap tot enigerlei verder verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/ leverancier in kwestie te verhalen is.

Adviesbureau Manuela van der Knaap is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Adviesbureau Manuela van der Knaap. Indien Adviesbureau Manuela van der Knaap, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met verstrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Er zijn een aantal uitzonderingen op garantie;

Natuurlijk slijtage en verkleuringen,

Vlekken veroorzaakt door parfum, crème of lotion, water en onderdelen die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht of andere vloeibare middelen

Bewegende delen van sieraden

Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van edelstenen en mineralen en/of sieraden

Wanneer de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Stenen hebben een interactie met de omgeving en absorberen energie, als gevolg hiervan zie je wel eens dat een steen kan verkleuren of scheuren. Dit is overmacht en niet te voorspellen omdat dit een natuurproduct is. Adviesbureau Manuela van der Knaap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ‘gedrag’ van de steen.

Geschillen

Op alle rechten en verplichtingen, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook al is de koper woonachtig in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Overmacht

In geval van overmacht is Adviesbureau Manuela van der Knaap niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, brand, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in de ( telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Niets van de website van Adviesbureau Manuela van der Knaap mag door derden zonder toestemming van Adviesbureau Manuela van der Knaap gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

Adviesbureau Manuela van der Knaap, Inzichten.com

Heereweg 447, 2161 DB Lisse

Telefoonnummer: 0252 521882 of 06-24244789, te bereiken tijdens kantooruren 8:30 – 17:00 uur.

E-mailadres:  info@inzichten.com

KvK-nummer: 28109665, vestigingsnummer : 9462481

Al het beeldmateriaal en alle teksten op de website van Adviesbureau Manuela van der Knaap zijn auteursrechtelijk beschermd in alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie, de Universele Auteursrecht Conventie en het Trips-Verdrag.

Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Adviesbureau Manuela van der Knaap is het niet toegestaan beeldmateriaal van de website Inzichten.com en teksten van Inzichten.com te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

© Copyright Manuela van der Knaap. De door Adviesbureau Manuela van er Knaap geschreven artikelen mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze bronvermelding: © Copyright Manuela van der Knaap, eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken via de contactpagina van de website: www.inzichten.com.

Download : Modelformulier voor ontbinding