Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 maart 2020.

Persoonlijk woord:

Ik wil je hierbij allereerst laten weten dat wij heel erg zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Er wordt geen informatie geanalyseerd of bewaard op het persoonlijke niveau. We nemen jouw privacy erg serieus en daar hebben we de wettelijke en morele zorg aan besteed. Hieronder lees je de ins- en outs en de officiële informatie die wij in deze Privacy policy wettelijk moeten opnemen. Heb je vragen hierover, bel of mail ons. 

Adviesbureau Manuela van der Knaap Adviesbureau Manuela van der Knaap, gevestigd aan Heereweg 447 2161 DB Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://inzichten.com Heereweg 447 2161 DB Lisse +31252521882

Manuela van der Knaap is eigenaar van Adviesbureau Manuela van der Knaap zij is te bereiken via het contactformulier op deze website. Klik hier!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau Manuela van der Knaap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app of messenger of WebinarNinja  en Zoom.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau Manuela van der Knaap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Alleen als de klant dit deelt. (Deze informatie delen klanten soms tijdens intakegesprekken en consulten, maar deze gegevens worden verder niet verwerkt):

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via manuela@inzichten.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adviesbureau Manuela van der Knaap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Adviesbureau Manuela van der Knaap analyseert jouw gedrag niet persoonsgebonden op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dus alleen de generale informatie van alle bezoekers wordt bekeken.
 • Adviesbureau Manuela van der Knaap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze Belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adviesbureau Manuela van der Knaap neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adviesbureau Manuela van der Knaap) tussen zit.

Adviesbureau Manuela van der Knaap gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows, gevoelige informatie wordt bewaard op een niet op internet aangesloten computer , het wordt gebruikt voor de administratie en registratie, deze systemen worden gebruikt omdat ze makkelijk in gebruik zijn en een goede bescherming bieden. De computers zijn beveiligd met wachtwoorden en een zwaar beveiligingsprogramma en virusbescherming. Alle gevoelige informatie op papier worden achter slot en grendel bewaard. Geluidsopnamen van gesprekken en consulten worden los van internet bewaard, en alleen met toestemming van de betrokken personen verzonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adviesbureau Manuela van der Knaap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle categorieën persoonsgegevens: wanneer een klant binnen twee jaar een vervolgconsult of afspraak inplant, blijven de gegevens zoals hierboven beschreven beveiligd bewaard. Daarna worden ze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau Manuela van der Knaap verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Adviesbureau Manuela van der Knaap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adviesbureau Manuela van der Knaap gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.

Door het Nieuwsbrief opmaak programma Mailchimp wordt een cookie geplaatst om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te bewerkstelligen.

Adviesbureau Manuela van der Knaap heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adviesbureau Manuela van der Knaap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manuela apenstaartje inzichten.com of met het contactformulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Adviesbureau Manuela van der Knaap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adviesbureau Manuela van der Knaap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via manuela apenstaartje inzichten.com of met het contactformulier op deze website of benader ons telefonisch (zie op www.inzichten.com onder contact voor de contactgegevens).