SPIEGELBEELD Jul/aug 2010: Astrologie voor de zomer van 2010, deel 2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

24,4 minuten leestijd

Ons bewustzijn wordt deze zomer krachtig geactiveerd

Dit is deel 2 van het kosmische astrologie artikel. Het beschrijft de processen die de komende zomer in ons en in de wereld actief zullen worden. Vooral in juli en augustus 2010 zijn er veel belangrijke astrologische katalysatoren maximaal actief. De optelsom hiervan kondigt enorme veranderingen aan in ons en in de wereld. In dit artikel wordt een deel van de maansverduistering van 26 juni en de zonsverduistering van 11 juli behandeld en komen ook andere belangrijke activatie momenten voor deze zomer aan bod.

Kosmische astrologie is de astrologie van de kernkwaliteit; het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid. Dit artikel bevat naast informatie die met het verstand te begrijpen is ook uitleg van het energetisch proces. Daarbij vindt ook veel energetische overdracht van informatie plaats. Deze informatie kun je niet alleen met je ‘mind’ bevatten. Lees dit artikel dus ook met je hart en je gevoel. Sommigen zullen direct van binnenuit de informatie begrijpen, bij anderen komt het inzicht later van binnenuit. Je gaat dan plotseling op nieuwe manieren dingen waarnemen en begrijpen.

In deze periode worden nieuwe structuren spontaan geboren

Samenvatting deel 1

In deel I van dit artikel dat vorige maand in Spiegelbeeld stond, hebben we een groot deel van de maansverduistering behandeld. De essentie van dit artikel voeg ik hier kort samen; Er is een toename van innerlijke en uiterlijke dualiteit en strijd.Het innerlijke gevecht met ons hoger bewustzijn kan zichtbaar worden. De vernieuwingen in de wereld en in ons bewustzijn willen gezien en getranscendeerd worden. Jaag niet na wat jij ziet als het ‘kwaad’, want wat je najaagt wordt het centrumvan je bestaan.*1 Zie je eigen afgescheiden aspecten, in plaats van deze te projecteren op een ander. Als je deze krachten in jezelf niet wilt zien, kunnen ze zich tonen in steeds grotere spiegels die niet meer in verhouding staan tot jouw eigen afgescheiden delen. De potentiële groeimogelijkheden zijn; Je te openen om de afgescheiden krachten in jezelf en in de wereld op een nieuwe manier verbindingen te laten vinden met het Hoger bewustzijn van binnenuit

Onze ware bestemming

Eerst nog wat extra informatie over de maansverduistering van 26 juni 2010. De gecorrigeerde noordelijke maansknoop van de maansverduistering laat in dit tweede beeld zien wat zich innerlijk wil ontvouwen en wat daarvan zichtbaar wordt in de wereld. Het tweede beeldvan de 12de graad in Steenbok is: ‘Wonderen uit de natuur worden afgeschilderd op een wetenschappelijke lezing’. (Koppejan) ‘Het vermogen onbekende gebieden te onderzoeken en de wetten te ontdekken die aan de ingewikkelde natuurproces-sen ten grondslag liggen’. (Rudhyar) *2

Dit is mijn uitleg van het beeld in deze horoscoop van de maansverduistering:

Door ons te richten op de diepere lagen achter dat wat we zien, tonen de wonderen van de natuur zich. *1 Op micro- en macroniveau zien we dezelfde processen en samenhang terug. Het heelal heeft haar fasen en cycli, die voortkomen uit een in eerste instantie onzichtbare oorzaak. Het is de onzichtbare Schepper in ons die zich aan ons openbaart als we naar de diepere werkelijkheid van de realiteit willen kijken. Daardoor worden wij ons ook bewust van alle levensvormen en micro- en macroprocessen op de Aarde en hoe deze verbonden zijn. Ik vermoed dat de enorme olieramp in de golf van Mexico daar een bewustmakende taak in heeft. Dit beeld geeft aan dat deze inzichten wetenschappelijk worden onderwezen en laat daarmee zien dat deze serieus genomen gaan worden in wereldse waarden die nu gelden. Als we ons erop richten om deze grotere samenhang te onderzoeken, hiervan te leren en dit te onderwijzen, worden wij ons als mensheid bewust van onze plaats in het geheel. Hierdoor kunnen wij als mensheid onze ware bestemming gaan vertolken namelijk; Het bewust-zijn van de planeet ZIJN. Bewustzijn is de verbindende factor van de Bron met de Aarde en verbindt energie met de stof. *27

Alle belangrijke astrologische processen die vanaf 2008 tot in 2015 actief zijn, beleven in juli en augustus 2010 een hoogtepunt

Zonsverduistering

Ook in de zonsverduistering van 11 juli 2010 geeft bovenstaand beeld van de 12de graad in Steenbok de richting aan waarheen wij ons willen ontwikkelen. Zonsverduisteringen vinden altijd plaats met nieuwe Maan. Bij iedere nieuwe Maan opent de verbinding met de Bron zich heel even en wordt nieuwe informatie binnengebracht die vervolgens in de cyclus tot de volgende nieuwe Maan wordt geïntegreerd. De zonsverduistering ankert de informatie in het dagbewustzijn van ons en het collectief. De lengte van deze totale verduistering bepaalt hoe lang de zonsverduistering doorwerkt. Deze totale verduistering van de zon duurt 5,25 minuten en zal daarom 5,25 jaar doorwerken in ons dagbewustzijn. Dit betekent dat wij ons hiervan bewust worden en het ook zichtbaar gaat worden in het leven. De maansverduistering die op 26 juni plaatsvindt, zet ditzelfde beeld in gang in het onderbewuste en in het collectieve onderbewuste.Daardoor zal dit beeld op alle niveaus uitwerking hebben. De processen worden deze zomer in gang gezet, maar ik vermoed dat de uitwerking pas zichtbaar gaat worden in het najaar van 2010.

Scheppen

In de horoscoop van de maansverduistering van 26 juni staat de Zwarte Maan in Waterman in het 5de huis. De horoscoop laat zien dat we deze zomer de mogelijkheid hebben bewust te leren Scheppen en het Scheppingsproces verder te doorgronden. De onzichtbare Schepper of Scheppende oorzaak, de bezielde levensgevende impuls in ons en buitenons laat zich ervaren en we kunnen deze krachtdan door ons heen voelen werken.*3

Werkelijke eenheid

Cheiron in samenstand met Neptunus *4 maakt ons bewust van ‘werkelijke’ eenheid en laat ons voelen wat ‘nepbronnen’ zijn. We krijgen nu meerinzicht in werkelijke eenheid zodat we de zuivere verbinding met de Bron der Bronnen kunnen herstellen. Dit wordt onder andere zichtbaar in de pedofilieschandalen van de Rooms-katholieke kerk die nu zo in het nieuws komen om erkend en gezuiverd te worden. De samenstand van Neptunus met Cheiron en de Zwarte Maan geeft ook heel veel vervorming. Door de vervormingen en verwarring krijgen we een les in het loslaten van oordelen. Het kan een regel rechte ramp veroorzaken als we gaan projecteren zonder ons eigen aandeel of eigen projecties te zien in het geheel. Als we in het ego zijn, kunnen we handelen zoals de man van het beeld dat we besproken hebben in deel I van dit artikel en het kwaad buiten ons gaan najagen, waardoor we in de afgescheidenheid terechtkomen en de kans op groei naar werkelijke eenheid voorbijlaten gaan.

Diepe processen willen tot een synthese komen

Proces in groepen

Ook in spirituele groepen kan dit betekenen dater meer vervormingen en dualiteit is en er de neiging is om deze op te lossen met wilskracht. *5 Het zoeken naar de samenhang, betekenis en diepere waarden wordt dan niet gevonden. De handelingen creëren dan chaos en strijd. De creatie van de groep mist dan helderheid en bewustzijn en is daardoor chaotisch en niet te volgen *6.

Het spirituele proces op kosmisch niveau laat zien dat het afdekken met de mantel der liefde het antwoord niet zal geven, maar ook het najagen van het ‘kwaad’ buiten je, is niet het antwoord. *5 Als de verbondenheid in eenheid verdwijnt, omdat er onzuiverheden ingeslopen zijn, kunnen woorden soms te hard en te grofzijn om de vervormingen op te nemen in liefde en te laten integreren. Door woorden en discussie kunnen we in projectie en polarisatie terechtkomen. In settings waar het mogelijk is om met elkaar klanken te maken, zoals in spirituele groepen mogelijk is, kan de resonantie van de klank de vervorming ruimte geven en opnemen in een bedding van liefde. Stil ZIJN, waarin ieder dicht bij zichzelf blijft, zonder oordelen, kan ook voldoende bedding geven. De vervormingen en onzuiverheden kunnen dan worden opgenomen in liefde waardoor ze verdwijnen of juist openingen zijn voor het nieuwe dat wil ontstaan. Op deze manier wordt er gewerkt aan het vormen van een dynamisch eenheidsbewustzijn en krijgen de vervormingen een plaats in het geheel.

We worden ons krachtig bewustdat de vaste waarden van onzesamenleving zoals geld en machteigenlijk een illusie zijn

Inzetten van ons bewustzijn

In deze hier bovenstaande setting kan ieders persoonlijke authenticiteit van de Godskern met unieke kwaliteiten en individualiteit aanwezig zijn.*7 De individuele zelfexpressie en Scheppingkracht komen dan samen in het eenheidsbewustzijn van het geheel (de groep). Dit zijn de ontluikende energieën van het Watermantijdperk. De Kosmische kwaliteit van de één, wordt dan van velen. Dan kunnen we handelen vanuit dienstbaarheid.*8 Saturnus, het symbool voor vormkracht, begrenzing en autoriteit is dan dienstbaar aan de oorspronkelijke levensvonk van bezieling die wil ontvouwen in het geheel en in ieder persoonlijk.*8 We zijn ons evolutionair aan het ontwikkelen om onze plaats in te kunnen gaan nemen in het grote geheel van de Schepping als bewuste voertuigen van onze Goddelijke vonk, met de kracht van ‘instant creation’. *9. Dit is het dienstbare en genezend inzetten van ons bewustzijn, energie en inhoud achter de vorm laten floreren. Concreet kunnen we deze kracht inzetten in de natuur, in elkaar en in co-creatie met moeder Aarde. Dit is onze oorspronkelijke taak als mensheid, als onderdeel van het grotere geheel.*8. Zowel de maansverduistering van 26 juni als de zonsverduistering van 11 juli zijn een ankermoment en katalysator in dit proces.

Structuren van de nieuwe energie

In deze periode worden nieuwe structuren spontaan geboren.*8 Op het moment waarop ik dit artikel schrijf in mei 2010 is dit proces van vernieuwing al begonnen, maar nog niet voldoende zichtbaar. Hierdoor zijn de nieuwe manieren van besturen en structuren nog niet te benoemen. We hebben er in mei nog geen referentiekader voor. Als de tijd rijp is, wordt deze vernieuwing aan ons getoond. Vermoedelijk deze zomer al voor de voorlopers en in het najaar voor de massa. Deze nieuwe structuren die nodig zijn voor het nieuwe tijdperk moeten dragend en ondersteunend aanwezig zijn om de inhoud te laten ontvouwen. Ook individualiteit en authenticiteit in verbondenheid kunnen dan floreren; *10 de container en de inhoud worden één. De Schepper en het geschapene worden één. Bezieling, energie, maar ook de oorspronkelijke levensvonk in ieder van ons *12 krijgen ruimte en worden ondersteund en gedragen door praktische structuren en vanuit authenticiteit en wat werkelijk op eigen benen staat. *8.

In de nieuwe energie laat niets zich meer dwingen met een planmatige aanpak. We worden meer waarnemers en volgen ons gevoel in het laten ontvouwen van wat rijp is.

Dit betekent dat de manier van werken er soms chaotisch en onlogisch kan uitzien. Uiteindelijk komt de gewenste creatie gedragen tot stand ineen bedding met een organische opbouw, die oersterk is en duurzaam. De creatie kost uiteindelijk minder tijd omdat de gedragenheid van de omgeving meewerkt in het aantrekken van de juiste hulpmiddelen.

In deze nieuwe, dienstbare structuren zal tijd de bezieling volgen en zoveel ruimte scheppen als nodig is om te ontvouwen

Bestuur in de schijnwerpers

In de realiteit van het dagelijks leven waar de oude structuren zoals geld, macht en religie nog de scepter zwaaien zal de strijd ook inzicht geven. Een voorbeeld van deze bewustzijnsgroei werd in mei in Nederland zichtbaar. Er werd volop gedebatteerd op de televisie tussenregeringsleiders. De vernieuwing van bestuur, structuur en leiderschap was toen al op gang gekomen, maar kreeg pas echt effect toen Uranus Ram inging begin mei 2010. *8 De potentiële leiders gingen met elkaar het debat aan *11 en in het heetst van de strijd kwam de onderste steen boven. De journalistiek nam haartaak serieus en controleerde de uitspraken van de leiders die zij doen in het debat en in het openbaar. De feiten gaan tellen. Hun woordenen verhalen worden gestaafd met praktische voorbeelden van burgers die deze veranderingen ondergaan. Hiermee worden de leiders met hun Saturnale bestuurlijke kracht en verantwoordelijkheid in de enorme schijnwerpers gezet van Jupiter en Uranus. De daden worden verbonden met de inhoud en de leiders worden uitgedaagd verantwoord te gaan besturen. We worden zo bewust gemaakt wat de invloed is van het bestuurlijke systeem in onze dagelijkse realiteit en van de pure noodzaak van menselijkheid, mededogen en veiligheid, die ons bestuurlijke systeem ons wel of niet geeft. *11 Egoïstische daden komen aan het licht *12 en zo maakt ook de strijd de zaken die vernieuwd dienen te worden zichtbaar. *13.

Tijd

Ook tijd is een structuur en wordt dus ook geregeerd door Saturnus. In deze nieuwe, dienstbare structuren zal tijd de bezieling volgen en zoveel ruimte scheppen als nodig is om te ontvouwen.

Overzicht processen deze zomer

Het ziet ernaar uit dat de grootste piek in de vernieuwingen van ons bewustzijn, structuren en bestuur de komende zomer te verwachten is. Ondanks de vakantietijd zullen we daar in de wereld wel het een en ander van merken, maar ook innerlijk kan de spanning vanwege vernieuwing groot zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je eigenlijk alles anders zou moeten doen, anders vorm zou moeten geven, maar je weet niet hoe. Door gewoon te doen wat nodig is, zullen nieuwe manieren ontstaan *14 en zich in handelingen tonen.

Spanningen deze zomer

Op 26 juli 2010 is de oppositie van Saturnus in Maagd met Uranus en Jupiter in Ram exact. Dit betekent dat er dan een maximale polarisatie is van oud en nieuw, van gevestigde orde versus rebelse praktische vernieuwing, oude structuren versus vernieuwingen die het leven gaat eisen.*12 Maar er zijn nog veel meer andere activeringen die de komende zomer tot een hoogtepunt komen. Alle belangrijke astrologische processen die vanaf 2008 tot in 2015 actief zijn, beleven in juli en augustus 2010 een hoogtepunt. Tegelijk zijn er ook andere katalysatoren actief zoals Uranus die het dierenriemteken Ram ingaat en een samenstand maakt met Jupiter. Deze situatie van zoveel astrologische aspecten deze zomer is bijzonder. Om hier inzicht in te geven heb ik alle astrologische aspecten die vol en exact zijn, visueel gemaakt in een tabel.

Processen

Dit overzicht laat zien dat de toename van spanning al begint in april. In juli en augustus zijn bijna alle vakjes gekleurd. Dit betekent dat er diepe processen tot een synthese willen komen. Ik zal hier kort de processen benoemen. Allereerst het proces van de vernieuwing van autoriteit en leiderschap. *15 Het oorspronkelijke wint aan krachten gaat zichtbaar worden in daden *12. Dan is er ook nog het proces van creatiekracht en het nemen van onze verantwoordelijkheid als mensheid voor het praktisch inzetten van ons bewustzijn voor het grotere geheel *14 *16. 6 /7 augustus 2010 is er een Kardinaalkruis *17 Dit kan een moment zijn van spanning of omkering van situaties. 21 augustus 2010 is er een ingaand vierkant aspect tussen Saturnus en Pluto. Dit aspect corrigeert bestuurders en autoriteiten die dan worden geijkt op authenticiteit. Daarnaast speelt ook het proces van enorme groei van ons bewustzijn, gelijkwaardigheid, vrijheid en waarheid.*12 Ook dieren, planten, kristallen en alles wat een natuurlijke en organische opbouw heeft, ondergaat deze groei.

Kansen

Vanaf oktober 2010 wordt het hele proces van vernieuwing en bewustzijnsgroei naar een kosmisch octaaf getrokken. *18 Als er weerstand is om het ego los te laten en de regie over te geven aan ons innerlijk licht en hoger bewustzijn, zal er veel spanning ontstaan. Als in de periode daarvoor *14 het ego in lijn is gaan staan om het bewustzijn en de innerlijke oorspronkelijke Godsvonk te dienen, zijnde mogelijkheden zeer groot om het innerlijk lichten het Hoger bewustzijn te manifesteren in het bestaan.

Evenaar

Ook de verticale beweging van de planeten laat ons zien dat genezing van ons bewustzijn, onze waarheid en vrijheid aan de orde is. *19. Vanuit de aarde gezien staan Uranus en Jupiter vanaf begin juni 2010 tot eind augustus ook visueel in lijn en /of vlak bij elkaar, zowel horizontaal als verticaal. Dit vindt ook nog eens plaats rond de evenaar (0-lijn)en geeft extra spanning en een sterke wisselwerking van het bewustzijn tussen binnen- en buitenwereld en genezing hiervan.

Explosief en impulsief

De vernieuwing van Uranus en Jupiter in de eerste graden van Ram kan zeer explosief zijn en ook impulsief. De vernieuwing kan ook een onverantwoorde en een te grote vlucht nemen. Allerlei nieuwe mogelijkheden dienen zich dan aan op het gebied van technologie, energievoorziening, bewustzijnsgroei, vrijheid, gelijkwaardigheid en sociaal besef. Het kan er vanuit deze perspectieven bijzonder gunstig uitzien, maar in de uitvoering laten afweten. Daarom is het fijn om te weten dat de twee zwaargewichten Saturnus (oppositie) en Pluto (vierkant) hierin een controlerende en begeleidende rol hebben. Anders zouden nieuw gevonden bronnen wel eens in de verkeerde handen kunnen vallen en egoïsme en zelfverrijking kunnen stimuleren *28. Mocht de vernieuwing toch te ver doorschieten dan zal dit tussen 2012 en 2015 alsnog worden gecorrigeerd *20 In juli en augustus 2010 zal er een soortgelijke corrigerende vinger aan de pols worden gehouden. Al te opgeblazen uitvergrootte ideeën zullen ter verantwoording worden geroepen en getoetst worden op authenticiteit en autonomie. Alleen dat wat zelfstandig op eigenbenen kan staan en dus werkelijk authentiek is, zal deze test doorstaan en zichtbaar worden door enorme stabiliteit, rust en vrede uit te stralen.

Kritisch naar waardesystemen

De zeer belangrijke stand van Uranus en Jupiter staat in Ram in het tweede huis en geeft enorme vernieuwing aan van de materie. Uranus staat inde eerste graad van Ram, die staat voor de oorspronkelijke levensvonk en evolutionaire ontwikkelingen *2. Ook waardesystemen die in onze wereld vooral worden vertegenwoordigd doorgeld, macht en controle zullen plotseling vernieuwingen laten zien. *21. We zullen ook zeer kritisch worden ten aanzien van waardesystemen en autoriteiten. *21 waardoor het werken vanuit het verborgene door autoriteiten dan schaakmat kan worden gezet. Voor ieder persoonlijk betekent dit proces dat onbewuste controle voelbaar wordt en storing kan gaan geven.

Illusie

Neptunus staat vanaf 2008 tot in 2015 in samen-stand met Cheiron in Waterman, waardoor de gewonde eenheid in ons en in de wereld omgezet wil worden naar meesterschap. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van dit proces in mijn column in Spiegelbeeld in het april- en meinummer van dit jaar. Vanaf februari tot eind augustus 2010 wordt dit aspect naar een kosmisch octaaf getrokken door de Zwarte Maan in Waterman. Er komt in deze periode nog meer druk te staan op religie, spiritualiteit en het ontwarren van illusie. We worden ons krachtig bewust dat de vaste waarden van onze samenleving zoals geld en macht eigenlijk een illusie zijn en dat controle dus echt een illusie is. Het is de wereld op zijn kop. Authenticiteit en alles wat werkelijk autonoom op eigen benen staat, blijft overeind en laat zich herkennen door innerlijke rust en stabiliteit.

Bestaansrecht ego

Deze hierboven beschreven krachten staan in de horoscoop van de maansverduistering van 26 juni in het 5de huis en dit betekent dat we worden uitgedaagd om te voelen en ervaren wat ieders unieke bijdrage is aan het geheel, in groei naar kosmisch bewustzijn van ons collectief. Deze kracht voelt heel, komt vanuit de Goddelijke Kernen wordt ervaren als authentiek, stil en stevig. Deze kracht overvalt je en verrast je. Doordat deze authentieke kracht (Zwarte Maan) helemaal zelfstandig is, wordt de strijd om zelfbehoud en bestaansrecht van het ego overbodig. De angsten van tekort, verlies en afgescheidenheid kunnen dan wegvallen. Deze maansverduistering geeft heel duidelijk aan dat deze ervaring van ons authentieke kosmische Zelf gedeeld wil worden. Het sterkst zal deze ervaring zijn in groepen die zich bezighouden met het eenheidsbewustzijn. *22 Herkennen, erkenning en ervaren van jezelf en jouw bijdrage in een groep die functioneert op de nieuwe octaaf van eenheidsbewustzijn kan een anker en stabiliteit geven. Daarom zal ondersteuning van deze groepsenergieën dit jaar zeer belangrijk zijn voor het bereiken van het kosmische eenheidsbewustzijn van het gehele collectief als anker voor het Watermantijdperk. Ook kan dit steun geven aan velen om even tot rust te komen.

Hieronder volgt een uitleg van de potentiële pro-cessen die de zonsverduistering van 11 juli in het dagbewustzijn (dagelijkse praktijk) bewust kan gaan maken.

We zijn al autonoom

Zoals ik al eerder schreef wil de energie van deze zonsverduistering zich ontwikkelen naar de 12de graad in Steenbok op de ascendant. De authenticiteit wil zich naar buiten manifesteren en hemel en aarde verbinden in het lichaam. *23 De Noordelijke maansknoop van deze horoscoop staat in het 12de en 1ste huis op de ascendant. Het tweede beeld van de 12de graad in Steenbok is: ‘Wonderen uit de natuur worden afgeschilderd op een wetenschappelijke lezing’.(Koppejan) ‘Het vermogen onbekende gebieden te onderzoeken en de wetten te ontdekken die aan de ingewikkelde natuurprocessen ten grondslag liggen’.(Rudhyar)*2 Als ik dit beeld uitleg in verbinding met de horoscoop van de zonsverduistering van 11 juli, dan willen we ons bewust worden en spontaan gaan beleven dat we in oorsprong eigenlijk al autonoom zijn en dus op eigen benen en authentiek kunnen functioneren, als onderdeel van het grotere geheel. We zullen het universele met feiten kunnen gaan staven. Pluto zegt, het MOET nu.*24 Het is zoals het is. Het lichaam is zo ontworpen en ontwikkeld om een onderdeel te zijn van een groter geheel.

Nieuw collectief bewustzijn

We leven op aarde in een octaaf van bewustzijn die niet stabiel is. *25 Dit is geen natuurlijke, autonome staat van ZIJN, waardoor het bewustzijn in overleving en afgescheidenheid vastzit. Door velen die gewerkt hebben aan de groei van hun bewustzijn, hebben we nu een nieuwe octaaf van bewustzijn bereikt. We kunnen nu als collectief voorzichtig de overstap gaan maken naar dit nieuwe stabiele bewustzijn. Dit nieuwe bewustzijn is gebaseerd op andere innerlijke waarden die onze organische opbouw ondersteunt en de ego- en afgescheiden structuren overbodig maakt. De astrologische standen laten zien dat ook het grote geheel er klaar voor is. Nu wordt van ons gevraagd om de innerlijke Godsvonk haar werk te laten doen en ons op te tillen naar dit nieuwe bewustzijn. Deze zomer gaat de openingen geven om dit te doen. Vakantietijd is natuurlijk een perfecte tijd om heel oorspronkelijk en in rust en stilte het innerlijk te laten ontvouwen en de ondersteuning te ervaren van de natuur.

Holografische verbinding

Dit ervaren van het nieuwe stabiele bewustzijn vindt krachtig plaats in groepen, waarin de energievan het kosmisch eenheidsbewustzijn enorm wordt vergroot en stabiel is geworden in de nieuwe octaaf van Kosmisch bewustzijn. Dat schreef ik al eerder in dit artikel. Deze zonsverduistering wil ons bewustmaken van onze taak als mensheid om alle bewustzijn in de stof weer te verbinden met de eenheid. Te beginnen met onze eigen stof, ons lichaam. *25 Doordat Neptunus in Waterman en Cheiron in Vissen erbij staan, laat het bewustzijn zich zien op een holografische manier. We ervaren dan de eenheid als een resonantie in onze cellen.Deze resonantie ontstaat spontaan en als vanzelf en nodigt de ander uit deze trilling in zichzelf te herkennen en mee te resoneren. Er is een enorme hoeveelheid respect voor de weg van de ander. Als we op die manier met elkaar gaan communiceren dan ervaart de ontvanger rust, ruimte en een enorme hoeveelheid respect voor de eigen authenticiteit. We nodigen elkaar uit onszelf te ervaren als centrum van de verbinding om in dienstbaarheid, *26 liefde en zuiverheid en dat wat diepere waarden bevat te ondersteunen. Deze holografische verbinding is een heel andere beweging die aan het stelen van elkaars energie voorbijgaat.

We worden gevoed door onze Kern en blijven met ons bewustzijn in ons eigen lichaam. We geven de ander of iets anders buiten ons, met respect en vrijheid een keuze om mee te resoneren of een ander pad te kiezen. Als je werkt met holografische energie dan is het manlijke en vrouwelijke in balans. Dus de verbinding tussen ontvankelijkheid van het vrouwelijke en de daadkracht van het manlijke is dan in balans. Mocht er onbalans zijn, dan zijn er organische ankers, zoals de natuur, planten, bomen, kristallen, dolfijnen en walvissen, maar ook groepen, die vanuit het eenheidsbewust zijn ondersteuning kunnen bieden. Ook is het mogelijk om met klank of stilte de innerlijke energie weer in balans te brengen.

Deze zomer heeft een grote potentie in groei voor ons bewustzijn

Spiegels van heling

Vanuit overleving kunnen we het gevoel hebben vast te zitten in het ego en de wil van de ander. Het voelt alsof je stikt en helemaal niet je eigen weg kunt volgen in verbinding met de ander. *26 We worden er kritisch van en gaan op iedere slak zout leggen. De conclusie is dan al snel dat het waardesysteem van de ander niet dat van jou is. *26. Als je dit bespreekbaar maakt, zal meestal blijken dat de ander hetzelfde ervaart en daarmee zien we dat het proces wordt teruggespiegeld. Door het gevoel te delen of het alleen al te zien, opent je hart en de verbinding. Dan kan er dienstbaarheid zijn aan de verbinding en ga je onderscheiden wat deze specifieke verbinding te bieden heeft. De relatie verdiept zich en brengt je bij je Kern*26. Je kunt dan zachtheid, stilte en zuiverheid ervaren. Vanuit deze ver-binding kunnen vele blokkades worden geheeld.

Samengevat

Kortom, deze zomer heeft een grote potentie ingroei voor ons bewustzijn. Het gevecht tussen onze afgescheiden delen en het Hoger Zelf kan zichtbaar worden. Dualiteit, uiterlijke en innerlijke strijd kunnen een grote rol gaan spelen. Als we uit het gevecht blijven en ons openen voor ons hoger bewustzijn, kan er een versnelde integratie plaats-vinden in deze periode. Het collectief gaat voorzichtig de eerste stappen maken naar een bestuurlijk systeem dat onze werkelijke bedoeling als mensheid ondersteunt. Waarschijnlijk wordt dit pas in het najaar van 2010 zichtbaar. Samenhang tussen micro en macro wordt zichtbaar en onderkend. Ook zal er veel vernieuwing zijn in technologie. Er kan verwarring optreden als oude structuren verdwijnen. Als de overgave van de afgescheiden delen aan het Hoger Zelf vruchtbaar is geweest, dan ervaar je innerlijke stilte, rust en autonomie. 2010 is een jaar van grote groei.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap

Publicatie Spiegelbeeld juli /aug 2010

Bronvermelding en astrologische aspecten:
Verwijzingen horend bij het artikel gepubliceerd in Spiegelbeeld juli /augustus 2010.

*1 Zie deel I van dit artikel: De niet gecorrigeerde noordelijke Maansknoop in het volgende beeld laat zien wat innerlijk ontwikkeld wil worden en wat daarvan zichtbaar wordt in het dagelijks leven: Het uiterlijke beeld van de 13de graad van Steenbok is: ‘In het licht van de volle maan achtervolgt een hond, aangevuurd door zijn baas die rechts in het beeld staat, een vos, die voorsprong heeft en terrein wint.’(Koppejan)*4

*2 Sabian Symbols van Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen.
En Boek Dane Rhudyar ‘Astrologische Mandala’ ISBN 90 6271 906-6.
*3 Uranus conjunct Jupiter is Heer van de Zwarte Maan in Waterman in het 5de huis.
*4 Zons- en maansverduistering Neptunus in Waterman en Cheiron in Vissen conjunct de Zwarte Maan.

*5 Maansverduistering: Priapus in Leeuw conj. Venus 11de huis en Mars 12de huis majeur ongeaspekteerd. Mars in 12 ongeaspecteerd is heer van Jupiter conj. Uranus in 7 in Ram= vernieuwing, maar ook chaotische strijd. Overleving maakt dat de zwarte maan zich sluit en is dan geen bewustzijn meer over het Scheppingsproces en haar kracht.

*6 Maansverduistering: Een afgesloten Zwarte Maan in Waterman in het 5de huis conj. Neptunus in Waterman conjunct Cheiron in Vissen.
*7 Maansverduistering: Zwarte Maan in het 5de huis in Waterman.
*8 Maansverduistering: Uranus conjunct Jupiter in Ram oppositie Saturnus in Maagd op de ascendant.

*9 Maansverduistering: Zwarte Maan in het 5de huis in Waterman en Jupiter conjunct Uranus in Ram.
*10 Verduisteringen van Zon en Maan Kreeft op de Kreeft-Steenbok as
*11 Mars conjunct Priapus in Leeuw in mei tot half juni 2010 en is heer van Uranus in Ram. *12 Langdurige samenstand tussen Jupiter en Uranus in Ram

*13 Priapus trekt Mars dan naar een hogere octaaf
*14 Jupiter conjunct Uranus in Ram oppositie Saturnus in Maagd
*15 Jupiter conjunct Uranus in Ram oppositie Saturnus in Maagd vierkant Pluto in Steenbok *16 Noordelijke Maansknoop 12de graad Steenbok Sabian Symbols en maansverduistering Zwarte Maan in Waterman in het 5de huis conjunct Neptunus en Cheiron.
*17 Kardinaal kruis tussen Pluto in Steenbok vierkant Saturnus en Mars in Weegschaal en Venus in Maagd vierkant Maan, Zuiderlijke Maansknoop en Zwarte Zon in Kreeft en Jupiter Uranus in Ram.
*18 Zwarte Maan conjunct Uranus en Jupiter in Vissen
*19 Declinaties: Parallel Jupiter/Uranus/Maan bij de 0-lijn/evenaar
*20 Pluto in Steenbok vierkant Uranus in Ram
*21 Zonsverduistering: Uranus conjunct Jupiter in Ram in het 2de huis oppositie Saturnus in Maagd in het 8ste huis
*22 Maansverduistering: aarding van priapus in het 11de huis in Leeuw=groepsbewustzijn van het Watermantijdperk met behoud van kosmisch IK bewustzijn in de groep
*23 Zonsverduistering: De niet gecorrigeerde noordelijke Maansknoop staat in het 12de huis in Steenbok conjunct de ascendant en geeft de innerlijke drive aan dat we autonoom willen zijn in de eenheid.
*24 Zonsverduistering: Noordelijke Maansknoop in het 12de huis en 1ste huis in Steenbok conjunct Pluto in het 12de huis.
*25 Opname van Drunvalo Melchizedek over de collectieve bewustzijnsveranderingen http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1077710/pg1

*26 Zonsverduistering: Priapus in Leeuw en in Maagd conjunct Venus in Maagd in het 7de huis.
*27 Zwarte Maan in Waterman in het 5de huis oppositie Priapus in Leeuw in het 11de huis. *28 Jupiter en Uranus in Ram en Priapus in Leeuw

** Een opsomming van alle astrologische aspecten die vol zijn in juli en augustus 2010 in volgorde van het overzicht. 1)Uranus uitgaand vierkant Pluto (pas actief in 2012). 2)Saturnus ingaand vierkant Pluto, 3)Saturnus oppositie Uranus. 4)6/7 augustus 2010 groot kardinaal kruis met Venus in Maagd(buiten teken)-Saturnus in Weegschaal en Mars in Weegschaal oppositie Jupiter en Uranus in Ram, Pluto in Steenbok oppositie de Maan in Kreeft. 5) Uranus gaat Ram in 6) Jupiter gaat Ram in 7)Jupiter conjunct Uranus in Ram 8)Declinatie Jupiter // Uranus //Maan op 20 juni 7a)Mars//Uranus//Maan. 7b) Mercurius//Saturnus//Maan 7c)Jupiter//Uranus//Maan 8) Maansverduistering eind juni. 8a) Zonsverduistering 11 Juli 2010. 9) Cheiron conjunct Neptunus conjunct Zwarte Maan in Waterman en later Vissen. 10) Jupiter vierkant Pluto in Steenbok.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD jun 2010: Astrologie voor de zomer van 2010, deel 1
SPIEGELBEELD sept 2010: Spiritualiteit van oud naar nieuw - deel 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD Jul/aug 2010: Astrologie voor de zomer van 2010, deel 2

Plaats een reactie